مقالات پذیرفته شده جهت ارائه در
دومین همایش ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست

نوع ارائه کد مقاله عنوان مقاله
پوستر 2022 تشکیل انجمن احیاء آب کاشان بزرگ فرصتی جهت برون رفت از حل بحران آب
پوستر 2025 اقتصاد سبز و نقش آن بر آب و محيط زیست
پوستر 2030 مدل‌سازی عددی سری آبشکن‌های موازی زاویه‌دار با طول نامساوی توسط نرم افزار FLOW3D
پوستر 2064 بحران آب، فرصت‌ها و چالش ها
پوستر 2035 ارزیابی چرخه حيات سيستم تصفيه‌خانه فاضلاب خلخال
پوستر 2043 ارزیابی کمی ریسک سقوط از ارتفاع در پروژه‌های ساختمانی به روش FMEA
پوستر 2044 نيروگاه‌های برقابی کوچک و بررسی پتانسيل تاسيس آنها در استان مرکزی
پوستر 2045 برنامه‌ریزی آب شرب از منابع غيرمتعارف در راستای مدیریت منابع آب در دشت کاشان
پوستر 2046 بررسی توانایی رنگ بری آنزیمی رنگ‌های آزو با قارچ‌های پوسيدگی سفيد
پوستر 2047 بهداشت آب و آلودگی‌های مرتبط با تصفيه آب و فاضلاب
پوستر 2049 بررسی و ارزیابی ریسک در مرحله تجهيز کارگاه پروژه ساختمانی به روش ماتریس ریسک
پوستر 2051 تأثير انواع سوبسترای ليگنوسلولزی بر ميزان فعاليت آنزیم سلولاز توليد شده به روش تخمير حالت جامد
پوستر 2052 مطالعه و بررسی اثر ساختار رنگدانه در بازدهی شکافت فتوالکتروشيميایی آب برای توليد هيدروژن
پوستر 2054 بررسی امکان استفاده از پسماند کشاورزی ساقه توتون در صنعت تخته خرده چوب
پوستر 2062 لزوم ایجاد دفتر توسعه پایدار در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت به همراه ارایه یک راهکار برای بهبود در مصرف آب
پوستر 2063 طراحی کلکتور خورشيدی برای توليد آب شيرین با دستگاه آب شيرین کن تقطيری چند مرحله‌ای
پوستر 2069 استفاده از پسماندهای کشاورزی راهی برای توسعه پایدار صنعت چوب و کاغذ کشور
پوستر 2071 بررسی امکان استفاده از پسماند نیشکر (باگاس) در ساخت تخته خرده عایق صوت
پوستر 2074 پيشرفت های اخير صنعت توربين بادی
پوستر 2088 ارزیابی اثرات زیست محيطی ماست کم چرب بر اساس مقياس توليد
پوستر 2103 ادغام تکنولوژی نوین با تکنيک‌های سنتی در سیستم گرمایش از کف در گرمابه‌ها
پوستر 2104 استفاده از نانوفيلترها جهت کاهش آلودگی‌های زیست محيطی و کنترل آلاینده‌های آب شهری
پوستر 2105 مقایسه عمکلرد حرارتی روش‌های خنک کاری دنده‌ای عمودی و پين فين‌های مستطيلی در اعداد رینولدز مختلف در مسيرهای داخلی پره‌های توربين گاز
پوستر 2109 تأثير الياف‌های کورتا، نانوکامپوزیت و آراميد بر روی مشخصات مقاومتی بتن اليافی
پوستر 2110 مدیریت بهينه مصرف انرژی و تأثير بازیافت در صنایع مطالعه موردی صنعت کاغذ
پوستر 2111 تاثير شيرابه آلوده به سرب بر خصوصيات رفتاری خاک رس و ساختار آن
پوستر 2113 بررسی عملکرد سوخت‌های زیستی در موتورهای توربينی
پوستر 2114 کاربرد نانوتکنولوژی در تصفيه آب و فاضلاب
پوستر 2115 بررسی عوامل موثر در کاهش عمر مفيد چاه‌های عميق محدوده مطالعاتی دشت آق قلا در استان گلستان و ارائه راهکارهای برون رفت از این معضل
پوستر 2118 بهينه سازی مصرف انرژی با توجه به معماری ساختمان در شهر اهواز
پوستر 2120 بحران آب ، فرصت‌ها و چالش‌ها
پوستر 2121 تاثير نقش مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های فاضلاب به عنوان یکی از راهکارهای حل بحران آب و نيز جلوگيری از آلودگی محيط زیست در استان خراسان رضوی (مطالعه موردی: پروژه فاضلاب قوچان)
پوستر 2124 ارزیابی رویکردهای مدیریتی در بهره‌ برداری سيستمی منابع آب در حوضه آبریز گاماسياب (مطالعه موردی:سدهای کبوتر لانه وجاميشان)
پوستر 2126 شبيه‌سازی مدیریت منابع و مصارف آب با استفاده از مدل ویپ (مطالعه موردی: سدهای قشلاق و جاميشان)
پوستر 2129 تاثير شکل، مساحت و زاویه قرارگيری ساختمان بر ميزان مصرف انرژی در ساختمان
پوستر 2136 مقایسه روش‌های مختلف درون‌يابی برای بررسی هدایت الکتریکی آب زیرزمينی، و تغييرات مکانی و زمانی آن در دشت “اسفراین”
پوستر 2137 مروري بر نياز روز افزون به ساختمان‌هایی با انرژی صفر و استفاده از آن در ایران
پوستر 2139 مکان‌یابی سدهای زیرزمينی با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بيرجند)
پوستر 2140 نقش تامين انرژی و آب در توسعه پایدار مناطق روستایی
پوستر 2149 مطالعه مدل‌های مکان‌يابی با در نظر گرفتن ابعاد توسعه پایدار
پوستر 2156 بهبود نتایج مدل‌سازی جریان در آکيفر محصور با استفاده از فيلتر کالمن
پوستر 2151 امکان‌پذیری استفاده از سيستم خنک کننده جذبی آمونياکی در خودرو و تاثير آن بر حفظ محيط زیست
پوستر 2152 نقش مدیریت زنجيره تأمين سبز بر توسعه پایدار در جهت اقتصاد سبز
پوستر 2157 شناسایی عوامل کليدی در مدیریت آب از دیدگاه دانشجومعلمان پردیس‌های استانی دانشگاه فرهنگيان بوشهر
پوستر 2163 پيش‌بيني نرخ نفوذ آب زیرزمینی به تونل انتقال آب سبزكوه – چغاخور با استفاده از روش‌هاي تحليلي و روش تجربی هيوور
پوستر 2164 استفاده از روش شبکه بولتزمان برای شبیه‌سازی جابجایی طبیعی و اجباری سیال در محیط‌های متخلخل تحت شرایط مرزی متفاوت
پوستر 2170 ابزارها و سازوکارهای ارزش‌گذاری منابع زیست محیطی با تاکید بر ارزش‌گذاری منابع آب
پوستر 2179 روانكارهاي برمبناي منابع تجديدپذير: جايگزين‌هاي سازگار با محيط زيست براي روانكارهاي معدني
پوستر 2181 بررسی کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در پایش پوشش گیاهی مراتع
پوستر 2183 مروری بر تحولات نیروگاه‌های دودکش خورشیدی و بررسی اثر پارامترهای هندسی بر آن
پوستر 2177 بهینه‌سازی کاربری اراضی حوزه آبخیز شهری بایگ به کمک الگوریتم ژنتیک و برنامه‌ریزی خطی
پوستر 2180 بررسی آزمایشگاهی آبشستگی در پایین دست سرریز پلکانی
پوستر 2185 مطالعه تاثیر برنامه تامین مالی خرد بر توانمندسازی زنان روستایی (مورد مطالعه: زنان روستاهای آسمان آباد )
پوستر 2186 واسنجي مدل آريا و پاريس در پيش‌بيني منحني مشخصه آب خاک در سري داده هاي UNSODA (مقایسه نتایج با سایر روش‌ها)
شفاهی 2032 ارزیابی ریسک‌های گاز رسانی به روستاهای صعب‌العبور از طریق جایگاه‌های مادر– دختر با استفاده از ماتریس FMEA
شفاهی 2036 بررسی و ارزیابی ریسک در اجرای پروژه های اسکلت بتن آرمه
شفاهی 2037 توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت آب و فاضلاب با ارائه پيشنهادات و راهکارهای مبتنی بر موانع موجود
شفاهی 2038 بررسی اثرات توسعه شهرها بر آلودگی رودخانه‌های درون شهری (نمونه موردی: رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود رشت)
شفاهی 2053 روش های کاهش انتشار فرمالدئيد آزاد (مهمترین آلاینده زیست محيطی) در صنعت تخته خرده چوب
شفاهی 2055 رویکرد شبيه‌سازی در طراحی مولفه‌های سامانه انتقال آب بين حوضه‌ای با نگرش توسعه پایدار (مطالعه موردی: طرح بهشت آباد)
شفاهی 2057 بررسی عوامل موثر بر تاخير در پروژه‌های عمرانی در کشور‌های در حال توسعه و ایران
شفاهی 2066 بررسی ایده بانک‌داری آب به عنوان راه حلی برای مدیریت پایدار منابع آب
شفاهی 2068 احيای اراضی بازیافتی، رهيافتی به سوی توسعه پایدار شهری
شفاهی 2070 مقایسه خواص کاربردی چند سازه‌های متخلخل تهيه شده از ضایعات چوبی و پسماندهای کشاورزی
شفاهی 2097 نگرش سيستم های پویا درسياست گذاری برای مدیریت آب استان تهران
شفاهی 2107 شناسایی و ارزیابی روش‌های توليد انرژی از لجن فاضلاب جهت اجرا در کشور
شفاهی 2108 بررسی و تحليل گرد و غبارهای محلی در هرمزگان (مطالعه موردی: بندرعباس)
شفاهی 2112 مروری بر چارچوب‌های حسابداری آب و ارتباط آن‌ها با توسعه پایدار
شفاهی 2117 ارزیابی عملکرد نيروگاه دودکش خورشيدی و بررسی فنی آن از دیدگاه عددی
شفاهی 2122 توسعه چهارچوبی جهت یکپارچگی توليد ناب و سبز در طراحی پایدار محصولات
شفاهی 2123 نقش کاهش کيفی و کمی منابع آب در عدم توسعه یافتگی روستاها
شفاهی 2131 بررسی اثر بخشی برنامه تامين مالی خرد با رویکرد بانکداری پيوندی در حوزه محيط زیست در زمينه آب و خاک در شهرستان خلخال استان اردبيل
شفاهی 2134 استفاده از استراتژی تقاضا و عرضه، برای پایداری آب زیرزمينی با رویکرد پویایی سيستم ها
شفاهی 2141 بررسی اثرات زیست محيطی و بهداشتی تصفيه پيشرفته فاضلاب در شهر مشهد
شفاهی 2143 استفاده از روش تصميم‌گيری چند معياره و برنامه مدل کاهش پسماند در انتخاب مطلوب‌ترین شيوه مدیریتی پسماند شهر تهران در راستای توسعه پایدار
شفاهی 2148 مروری بر روش‌های نمک زدایی از آب‌های شور و لب شور و بازار این فرآیندها در منطقه خليج فارس
شفاهی 2162 ارزیابی نشت آب زیرزمينی به تونل چغاخور به روش SGR
شفاهی 2165 رویکردهای اقتصاد چرخشی فاضلاب در توسعه پایدار (الزامات و فرصت‌ها)
شفاهی 2171 بررسی عددی تأثیر هندسه الیاف توخالی بر عملکرد سیستم‌های تصفیه آب و فاضلاب
شفاهی 2182 نقشه راه آب و انرژی استان تهران؛ ضرورت‌ها و راهکارها
شفاهی 2175 بررسی کارایی شبکه عصبی فازی CANFIS در تخمین بار رسوب رودخانه (مطالعه موردی حوزه آبخیز زشک- ابرده شهرستان شاندیز)
شفاهی 2187 چرایی کیفیت پایین تجهیزات گندزدایی آب ساخت داخل و راه‌کارهای ارتقای کیفیت این تجهیزات
شفاهی 2188 فرآیند شیرین‌سازی؛ روشی پایدار در تامین آب قاره اروپا
شفاهی 2189 استفاده مجدد از آب و سایر منابع در تصفیه فاضلاب فرآیند تولید صنعتی انسولین
شفاهی 2109 انواع دیوارهای سبز و ویژگی های هر یک از ان ها
شفاهی 2135 معرفی و مقایسه انواع سیستم های سبز عمودی رایج مورد استفاده در ایران
استفاده از این قالب برای ارائه پوستر الزامی می‌باشد.

قالب ارائه شفاهی دلخواه می باشد، در صورت تمایل می توانید از قالب تهیه شده استفاده نمایید.